چهارشنبه سوری

زخم زبان تیز تبر بر درخت پیر
آتش زبان سرخ درخت است ناگزیر
من با پریدن ازدل آتش به سوی سرخ
رفتم ک روح زرد ملامت شود اسیر
آتش تمام سرخی خود را به ما ببخش
آتش تمام زردی ما را ز ما بگیر
سورت به چشم اهل نظر گرم و با شکوه
در چشم تنگ و تیره نابخردان حقیر
» هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق»
ای یادگار پاک نیاکان من نمیر

(زری سلطانی فر)

روز جهانی کوروش

آخه مرد حسابی …
حالا فرض کن یکی هم اومد گفت: آسوده بخواب ما بیداریم. تو چرا خوابیدی مملکت به این روز افتاد؟
روز جهانی کوروش بزرگ، پسر بهشت در اوستا – سیروس در تورات – سایروس در انجیل – ذوالقرنین در قرآن – پدر ایران زمین بر آریایی های پاک نهاد خجسته باد