اورانیوم غنی شد و ایرانیوم فقیر

6-احسان گنجی

کاریکاتور: احسان گنجی

ما ملتی ک ثروتمان بود چشمگیر

افتاده ایم حال به پیسی بی نظیر

عادت نموده ایم به این نان بی پنیر

از برکت وجود مدیران نامدیر

اورانیوم غنی شد و ایرانیوم فقیر

محمدرضاعالی پیام – هالو