رنگین کمان سرخ

باز هم در هجوم پاییزیم

باز تکرار می شود تقویم

باز رنگین کمان خونینی

از اوین رفته تا رباط کریم

«محمدرضا عالی پیام – هالو»

***

گر چه ما در هجوم پاییزیم

گر چه تکرار می شود تقویم

خون پاکان راه آزادی

نقشه عشق را کند ترسیم

جنگل سبز سرو های شهید

از اوین رفته تا رباط کریم

» زری سلطانی فر»